Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Κεντρική σελίδα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στη δραστηριότητα του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται η διδασκαλία και ειδική εκπαίδευση των φοιτητών του Τ.Ε.Φ.Α.Α., σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο γνωστικό αντικείμενο της “Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας”. Στο περιεχόμενο αυτού του γνωστικού αντικειμένου εντάσσονται οι εξής θεματικές: 
- η ορολογία, 
- η διαγνωστική μεθοδολογία και η πρόγνωση των διαταραχών, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
- οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων διαταραχών στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, στο κοινωνικό σύνολο, στην επαγγελματική αποκατάσταση,
- η επεξεργασία και παρουσίαση ερευνητικών, θεωρητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων σχετικών με τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, καθώς και η διεπιστημονική τους προσέγγιση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση και εκπαιδευτική παρέμβαση των εν λόγω διαταραχών. 

Επίσης, το Εργαστήριο συμβάλλει: 

  • στη αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, καθώς και στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου,
  • στην ειδίκευση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και προπονητών και τη συνεχή εκπαίδευση κι επιμόρφωσή τους, και
  • στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου.

Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στοχεύει στα εξής ακόλουθα σημεία:

  1.  Την ανάπτυξη, παραγωγή και μεταφορά τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της χώρας.
  2. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευνας με μέλη των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως επίσης, και των λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα κέντρα ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας  και συλλογικής εργασίας.
  4. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π. δ. 159/ 1984 (Α 53).  Η προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα είναι δυνατόν να παρασχεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, την κεντρική κυβέρνηση, δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, καθώς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών, είτε έπειτα από απευθείας ανάθεση είτε μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.
  5. Την οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, ομιλιών ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την έκδοση επιστημονικών αναλύσεων, συγγραμμάτων, κ.λ.π., καθώς και την πρόσκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων, που η ειδικότητά τους είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Πόροι του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας / Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών είναι:

 Α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται από το οικείο Τμήμα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του ν. 1268 / 1982.

 Β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/ 1984 (Α 53).

 Γ) Τα έσοδα από τη διαχείριση εθνικών ή διεθνών ερευνητικών επιστημονικών προγραμμάτων. 

Στο άμεσο ερευνητικό ενδιαφέρον του Εργαστηρίου εμπίπτει η αξιολόγηση της κινητικής συμπεριφοράς των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κυρίως από νευρο-ψυχολογικής, γνωστικής, εξελικτικής, παιδαγωγικής, κοινωνικής και νευρο-φυσιολογικής πλευράς. Επίσης, το ερευνητικό ενδιαφέρον επεκτείνεται στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας, στον εμπλουτισμό τους και στην αναζήτηση νέων. Δίνεται έμφαση στο εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η έρευνα που πραγματοποιεί το Εργαστήριο, εξυπηρετεί ερευνητικά ενδιαφέροντα της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και την κατευθυνόμενη συστηματική έρευνα, σε μια επιλεγμένη θεματολογία, που οδηγεί σε διδακτορικές διατριβές, μονογραφίες, δημοσιεύσεις, καθώς και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
Παράλληλα, οι τελειόφοιτοι φοιτητές που επιλέγουν ως ειδικότητα το γνωστικό αντικείμενο της “Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας”, παρακολουθούν το αντίστοιχο ‘Πρόγραμμα Κύκλου Σπουδών’, που λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο και συμμετέχουν στις διδακτικές κι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Για την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών της ειδικότητας το Εργαστήριο συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με το Πρότυπο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής. Από τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07 έως σήμερα υπάρχει συνεργασία με το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο για μαθητές με κινητικές αναπηρίες (Ηλιούπολη), το Ειδικό Σχολείο (Δημοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο) Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.) (Ίλιον), και το Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό για μαθητές με τύφλωση στο Κ.Ε.Α.Τ. Καλλιθέας, το ALMA – Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων και ΠΙΚΠΑ Βούλας.
Επίσης, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1996-97 έως και 1999-00, υπήρξε συνεργασία με τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά κέντρα ειδικής αγωγής:
  α) Ειδικό Νηπιαγωγείο κωφών / βαρήκοων στο Ε.Ι.Π.Κ. Αμπελοκήπων,     β) Σύλλογος Προσαρμοσμένων Κινητικών Δραστηριοτήτων (Αθήνα),     γ) Σχολείο παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες «Επικοινωνία» (Ελληνικό),     δ) Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με ειδικές ανάγκες "Η Αργώ" και Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Α.Μ.Ε.Α. "Παναγιώτης Γαβαλάς"- Εκπαιδευτικό Κέντρο- Επαγγελματικά Εργαστήρια Ε.Κ.Α.Μ.Ε.Α, (Πειραιάς),     ε) Προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Δήμος Νέας  Σμύρνης), στ) MDA (Muscular Dystrophy Association – Νευρομυϊκές Παθήσεις για παιδιά και ενήλικες), (Αθήνα).

Όποτε κρίνεται απαραίτητο μπορεί να υπάρξει εκ νέου συνεργασία με τους προαναφερόμενους φορείς.

Το Εργαστήριο έχει συνεργασίες στον τομέα της έρευνας με μέλη Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως επίσης, και των λοιπών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Επίσης, έχει συνεργασίες με κέντρα ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του Εργαστηρίου.

- Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (παραπομπή παιδιών και αξιολόγηση αναπτυξιακών διαταραχών με στόχο την παρέμβαση, επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ερευνητική δραστηριότητα)

-Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών (Γ.Ν.Π.Α.) «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» (ερευνητική δραστηριότητα για παχυσαρκία παιδιών και εφήβων Πανελλαδικά)

- Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης -Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών (ερευνητική δραστηριότητα για αξιολόγηση δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Πανελλαδικά)

-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (υλοποίηση Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή με τίτλο «Εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»).

-University of Alberta, Edmonton, Καναδάς και McGill University Montreal, Καναδάς (επισκέπτες  διακεκριμένοι Καθηγητές στο ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών για ειδικό σεμινάριο προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής).
-Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (πρακτική εξάσκηση φοιτητών ειδικότητας «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών)

-Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου (κυρίως ερευνητική δραστηριότητα)
-Τομέας «Οργάνωση Αθλητισμού - Σχολική Φυσική Αγωγή - Αναψυχή» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (κυρίως ερευνητική δραστηριότητα)
-University of Cyprus, Department of Psychology.

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και της προσπάθειας να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί το περιεχόμενο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου τα μέλη του συμμετέχουν στην οργάνωση  προγράμματος  ανοιχτών σεμιναρίων, που απευθύνονται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε φοιτητές  που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Το Εργαστήριο μέσω της διαχείρισης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.) έχει αποκτήσει στέρεα και επαρκή εμπειρία στην υλοποίηση έργων, που έχουν άμεση σχέση με την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με το διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό του, τους κατάλληλους χώρους, την απαραίτητη διοικητική οργάνωση και τεχνική υποδομή εγγυάται την καλή εκτέλεση και υλοποίησή τους.